Thai Grammar

Learn Thai | Prefix Some | Grammar

By February 6, 2012March 17th, 2019No Comments

Thai Grammar made easyHow to use the Thai Prefix Some

Sàwàtdii kâ ,

Want to try something new! In this short Thai lesson, we will learn Prefix Thai word: บาง baang /+ Classifier or Time words. The meaning of the word  บาง baang   means  “Some”
Examples:

(ห้อง)บางห้อง / (hɔ̂ng) baang hɔ̂ng / = some rooms

(คน)บางคน / (kon) baang kon / = someone or somebody

รถบางคัน / rót baang kan / = some vehicles

ของบางอย่าง / kɔ̌ɔng baang yàang / = something

หนังสือบางเล่ม / nǎng-sʉ̌ʉ baang lêm / = some books

ถนนบางเส้น / tà-nǒn baang sên / =  some roads, streets

หมาบางตัว /mǎa baang dtua / = some dogs

\We use a classifier with a concrete noun only, we don’t use the classifier with an abstracted noun.

Examples:

บางวัน / baang wan / = some day

บางเดือน / baang dʉan / = some month

บางปี / baang bpii / = some year

บางครั้ง / baang kráang / = sometime

But watch out because if you want to say ‘try something new’ in Thai. We will not use the prefix “บาง  baang/” but we will say “ลองอะไรใหม่ๆ / lɔɔng à-rai mài mài /” instead na ka.

Hope this short Thai lesson is useful for every one na ka.

Tik
Thai Language Teacher