Skip to main content
Thai Phrases

Learn Thai Noun Classifiers

Noun Classifiers (คำลักษณนาม)

You might find ‘noun classifiers’ in Thai language hard to use. Here are some hints that will help you to go through this confusing subject.

English does not have noun classifiers, just identify an object. That is why many foreigners make a mistake when they talk about numbers of objects. In this case Thai is quite different to English because whenever Thais talk about amount of something, a noun classifier is always needed.

::Common Classifier::

English

ThaiClassifier

cup

ถ้วย/tûaiใบ/bai

glass

แก้ว/gɛ̂ɛo

ใบ/bai

bowlชาม/chaam

ใบ/bai

bottle

ขวด/kùat

ใบ/bai

food container

กล่องอาหาร/

glɔ̀ɔng-aa-hăan

ใบ/bai

book

หนังสือ/năng-sᵾ̆ᵾ

เล่ม/lêm

notebook

สมุด/sà-mùt

เล่ม/lêm

car

รถ/rót

คัน/kan

umbrella

ร่ม/rôm

คัน/kan

door

ประตู/bprà-dtuu

บาน/baan

window

หน้าต่าง/nâa-dtàang

บาน/baan

eye-glasses

แว่นตา/wɛ̂ɛn-dtaa

อัน/an

mobile phone

(โทรศัพท์)มือถือ/

too-rá-sàp mᵾᵾ-tᵾ̆ᵾ

เครื่อง/krᵾ̂ang

computer/laptop

คอมพิวเตอร์/

kɔm-piu-dtә̂ә

เครื่อง/krᵾ̂ang

watch/clock

นาฬิกา/naa-lí-gaa

เรือน/rᵾan

pen

ปากกา/bpàak-gaa

ด้าม/dâam

pencil

ดินสอ/din-sɔ̆ɔ

แท่ง/tɛ̂ɛng

paper

กระดาษ/grà-dàat

แผ่น/pɛ̀ɛn

receipt

ใบเสร็จ/bai-sèt

ใบ/bai

house

บ้าน/bâan

หลัง/lăng

building

อาคาร/aa-kaan,

ตึก/dtᵾ̀k

หลัง/lăng

river

แม่น้ำ/mɛ̂ɛ-náam

สาย/săai

street

ถนน/tà-nŏn

สาย/săai,

เส้น/sên

mountain

ภูเขา/puu-kăo

ลูก/lûuk

people

คน/kon

คน/kon

day

วัน/wan

วัน/wan

week

อาทิตย์/aa-tít,

สัปดาห์/sàp-daa

อาทิตย์/aa-tít,

สัปดาห์/sàp-daa

month

เดือน/dᵾan

เดือน/dᵾan

year

ปี/bpii

ปี/bpii

shirt

เสื้อ/sᵾ̂a

ตัว/dtua

trousers

กางเกง/gaang-geeng

ตัว/dtua

cat

แมว/mɛɛo

ตัว/dtua

fishปลา/bplaa

ตัว/dtua

::Structure: Noun + Number + Classifier::

I have two cars  =            chán mee săwng rót  à  Χ          chán mee rót săwng kan  à

There are four dogs   =   mee seè maă   à  Χ                      mee maă seè dtua    à  

How many bags do you have?   =  khun mee geè grà-bpaŏ?   à   Χ     khun mee grà-bpaŏ geè bai?   à  

How many books are there?=mee geè năng-seŭhà    Χ         mee năng-seŭh geè lêmà 

Noun Classifiers are the words used when specifying the numbers of things/objects.

*Sentence pattern*  =  object + numbers + noun classifier

*Question pattern*  =  object + geè + noun classifier

Examples: 

Maew  săwng dtua          = two cats                           แมวสองตัว

(maew = cat,  săwng = 2,    dtua = classifier for animals)

Baân saăm lăng                 = three houses                 บ้านสามหลัง

(baân = house,   saăm = 3,    lăng = classifier for house)

Sôm sìb bai                         = ten oranges                    ส้มสิบใบ

Sôm sìb loôk                      = ten oranges                    ส้มสิบลูก

(sôm = oranges,    sìb = 10,     bai/loôk = classifier for fruits)

Q: Khun mee rót geè kan?           คุณมีรถกี่คัน          = How many cars do you have?

A: Chán mee rót săwng kan         ฉันมีรถสองคัน       = I have two cars

(rót = cars,     săwng = 2,   kan = classifier for cars,   geè = how many?)  

Q: Khun mee rawng-taó geè koô?            คุณมีรองเท้ากี่คู่    = How many pairs of shoes do you have?

A: Pŏm mee rawng-taó seè koô                ผมมีรองเท้าสี่คู่      = I have four pairs

(rawng-taó = shoes,    seè = 4,   koô = classifier for shoes,   geè = how many?)

** Geè(classifier)? กี่ = How many?  Always used with noun classifiers

** Taô-raì?  เท่าไหร่    = How much?  Not required ‘noun classifiers’. It can be used alone.

Kru Mulan