Skip to main content
Thai Phrases

Learn Thai Phrases | Noodle Shop | ร้านก๋วยเตี๋ยว

Noodle VocabularyNoodle Shop Thai |ร้านก๋วยเตี๋ยว

Some Thai phrases to help you when you want to eat at a noodle shop in Thailand.

กินที่นี่หรือกลับบ้าน (gin tîi níi rǔu glàp bâan)

Are you going to eat here or take away?

กินที่นี่  (gin tîi níi)             กลับบ้าน (glàp bâan)

Eat here.                          Take away.

 แยกน้ำ (yԑ̂ԑ k náam)         = Separate the soup.

ขอน้ำซุปอีกหน่อย (kͻ̌ͻ náam súp ìik nכ̀i)          = Can I have more soup, please?

ขอจานเปล่าหนึ่งใบ (kͻ̌ͻjaan bplào nùng bai)          = Can I have a clean plate.

เก็บจาน (gèp jaan)          = Clear the table.

ใส่ถุงได้ไหม (sài tǔng dâi mái)          = Can you put the leftovers in a bag?

เก็บตังค์ (gèp dtang)          = Check the bill.

ขอ…หน่อยได้ไหม (kͻ̌ͻ chכ́כn nכ̀i dâai mái)          = Can I have a … please?

*Replace the words with these words below for what you want.

ช้อน(chכ́כn)          = Spoon

ส้อม(sכ̂כm)          = Fork

ตะเกียบ(dtà-gìap)   = Chopsticks

ทิชชู(tít choo)          = Tissue

เครื่องปรุง(krûang bprung)   = Condiment

 

By Prae
Thai Language Teacher

Learn Thai ka now!