Thai Herbs | Bael and Lemon Grass

By August 24, 2009Thai Vocabulary

Bael and Lemon Grass | มะตูม และ ตะไคร้

In this blog, we will learn Thai vocabulary about Thai herbs. The bael tree is one of the most usefulmedicinal plants of India. Its medicinal properties have been described in the ancient medical treatise in Sanskrit, Charaka Samhita. All the parts of this tree including stem, bark, root, leaves and fruit at all stages of maturity has medicinal virtues and has been used as traditional medicine for a long time.

The fruit is of considerably medicinal value when it just begins to ripen. The ripe fruit is aromatic, astringent which helps construction of skin, coolant and laxative. The unripe or half-ripe fruit is astringent, digestive stomachic which improves appetite and antiscorbutic, i.e. which helps to fight scurvy caused due to vitamin C deficiency.

Ripe bael fruit is regarded as best of all laxatives. It cleans and tones up the intestines. Its regular use for two or three months helps evacuate even the old accumulated faecal matter from the bowels.

Dtôn-má-dtoom-bpen-nùng-nai-pûag-tôn-mái-thêe-nam-maa-chái-pra-yòt-thaang-gaan-phâet-dâi-mâag-thêe-sùd-nai-in-dia    sùp-pha-khun-thaang-gaan-phâet-dâi-ban-yaai-wái-nai-dtam-raa-gaan-phâet-boe-raan-khĭen-bpen-phaa-săa-săn-sa-grìt    thúg-sùan-khŏng-dtôn-má-dtoom-ruam-tháng-lam-dtôn-plùeg-râag-bai-láe-phŏn-nai-thúg-khân-dtohn-gaan-ja-roen-dtèb-dtoe-mee-khun-na-sŏm-bàt-nai-gaan-chái-rág-săa-yiew-yaatháng-sîn-láe-chái-nai-gaan-phâet-phăehn-boe-raan-maa-cháa-naan-láew

phŏn- má-dtoom-mee-khun-khâ-thaang-yaa-mûeh-rîem-sùg    phŏn- má-dtoom-sùg-mee-glìn-hŏrm-rót-phàad-sûng-chûay-nai-gaan-sâang-phĭew-năng-lód-kwam-róhn-láe-bpen-yaa-ra-baai    phŏn- má-dtoom-thêe-yang-mâi-sùg-rŭh-gùeb-sùg-bpen-yaa-sa-măan-plăeh-bpen-yaa-chûay-yôy-sûng-chûay-hâi-ja-roen-aa-hăan-láe-phêum-phoom-dtâan-thaan-rôk-lág-ga-bpìd-lág-ga-bpèrd-bpen-dtôn    chûay-dtòrr-sôo-gàb-rôk-lêuhd-òrg-thaam-rai-fan-pró-phaa-wá-khàad-wít-dta-min-see

phŏn- má-dtoom-sùg-bpen-yaa-ra-baai-chán-yôd    chûay-láang-láe-pràb-sa-phâap-lam-sâi    doy-pa-ga-dtì-chá-sàg-sŏng-săam-duen-chûay-khàb-khŏng-sĭa-thêe-sà-sŏm-yòo-nai-lam-sâi

ต้นมะตูมเป็นหนึ่งในพวกต้น่ไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มากที่สุดในอินเดีย สรรพคุณทางการแพทย์ได้บรรยายไว้ในตำราการแพทย์โบราณเขียนเป็นภาษาสันสกฤต ทุกส่วนของต้นมะตูมรวมทั้งลำต้น เปลือก ราก ใบ และผลในทุกขั้นตอนการเจริญเติบโตมีคุณสมบัติในการใช้รักษาเยียวยาทั้งสิ้นและใช้ในการแพทย์แผนโบราณมาช้านานแล้ว

ผลมะตูมมีคุณค่าทางยาเมื่อเริ่มสุก ผลมะตูมสุกมีกลิ่นหอมรสฝาดซึ่งช่วยในการสร้างผิวหนัง ลดความร้อน และเป็นยาระบาย ผลมะตูมที่ยังไม่สุกหรือเกือบสุกเป็นยาสมานแผล เป็นยาช่วยย่อยซึ่งช่วยให้เจริญอาหารและเพิ่มภูมิต้านทานโรคลักปิดลักเปิด เป็นต้น ช่วยต่อสู้กับโรคเลือดออกตามไรฟันเพราะภาวะขาดวิตามินซี
ผลมะตูมสุกเป็นยาระบายชั้นยอด ช่วยล้างและปรับสภาพลำไส้ โดยปกติใช้สัก 2-3 เดือนช่วยขับของเสียที่สะสมอยู่ในลำไส้

The grass is considered a diuretic, tonic and stimulant. It promotes good digestion, and a preparation of
lemon grass with pepper has been used for relief of menstrual troubles and nausea. It induces perspiration, to cool the body and reduce a fever. It is well known a mild insect repellent (citronella) and the essential oil is used in perfumery.

Dta-krái-náb-wâa-bpen-yaa-chûay-khàb-bpàt-săa-wá    chûay-nai-gaan-yôy-aa-hăan-láe-dta-krái-pha-sŏm-príg-thai-chái-gâeh-pan-hăa-rûeng-pra-jam-duen-láe-aa-gaan-klûhn-sâi    man-chûay-khàb-ngùeh    tham-hâi-râang-gaai-yen-long-láe-lód-khâi    bpen-thêe-rúh-jàg-gan-dee-nai-gaan-chái-lâi-ma-laeng-láe-sa-gàd-ao-nám-man-maa-chái-tham-krûeng-hŏm

ตะไคร้นับว่าเป็นยาช่วยขับปัสสาวะ ช่วยในการย่อยอาหาร และตะไคร้ผสมพริกไทยใช้แก้ปัญหาเรื่องประจำเดือนและอาการคลื่นไส้ มันช่วยขับเหงื่อ ทำให้ร่างกายเย็นลงและลดไข้ เป็นที่รู้จักกันดีในการใช้ไล่แมลงและสกัดเอาน้ำมันมาใช้ทำเครื่องหอม

Vocabulary
The bael tree = Dtôn-má-dtoom/ต้นมะตูม
medicinal properties = sùp-pha-khun-thaang-gaan-phâet/สรรพคุณทางการแพทย์
aromatic = glìn-hŏrm/กลิ่นหอม
fight scurvy = dtòrr-sôo-gàb-rôk-lêuhd-òrg-thaam-rai-fan/ต่อสู้กับโรคเลือดออกตามไรฟัน
vitamin C deficiency =
phaa-wá-khàad-wít-dta-min-see/ภาวะขาดวิตามินซี
intestines =  lam-sâi/ลำไส้
evacuate = khàb/ขับ
old accumulated faecal matter = 
khŏng-sĭa-thêe-sà-sŏm/ของเสียที่สะสม
nausea = aa-gaan-klûhn-sâi/อาการคลื่นไส้
a mild insect repellent = lâi-ma-laeng/ไล่แมลง
perfumery = krûeng-hŏm/เครื่องหอม

Hope you enjoy this reading article and vocabulary.

Khru May Thai Teacher @ Thailanguagehut

If you want to learn Thai you are very welcome to stop by our website: www.thailanguagehut.com or follow us in Twitter and Join us in Facebook.

Learn Thai ka now!

Free Trial Thai lesson