Skip to main content
Thai Vocabulary

Thai Herbs | Mint and Roselle…

Thai Herbs | สมุนไพรไทย

Today we will learn Thai vocabulary about Thai herbs – use this as translation practice. We have English, Phonetic Thai and Thai Script. 
Mint was originally used as a medicinal herb to treat stomach ache and chest pains, and it is commonly used in the form of tea as a home remedy to help alleviate stomach pain. During the Middle Ages, powdered mint leaves were used to whiten teeth. Mint tea is a strong diuretic. Mint also aids digestion, in a way that it breaks down the fats. In recent years, it has been often recommended for treating obesity.
Tàeh-deum-loey    chái-sa-ra-nàeh-bpen-sa-mŭn-prai-gâeh-pùad-thóng-láe-jèb-nâa-òg    láew-gôrr-ao-maa-tham-bpen-chaa-dùhm-phûeh-ban-thao-aa-gaan-pùad-thóng    rá-wàang-yúk-glaang-bai-sa-ra-nàeh-bpòn-chái-thŏo-fan-hâi-fan-khăw    chaa-sa-ra-nàeh-bpen-yaa-khàb-bpàt-săa-wá-yàang-raeng    sa-ra-nàeh-yang-chûay-rûeng-gaan-yôy    nai-dâan-thêe-chûay-la-laai-khăi-man    chûang-née-loey-mee-khon-ao-maa-chái-lód-kwaam-ûan-gan-bòy-bòy
แต่เดิมเลย ใช้สะระแหน่เป็นสมุนไพรแก้ปวดท้องและเจ็บหน้าอก แล้วก็เอามาทำเป็นชาดื่มเพื่อบรรเทาอาการปวดท้อง ระหว่างยุคกลาง ใบสะระแหน่ป่นใช้ถูฟันให้ฟันขาว ชาสะระแหน่เป็นยาขับปัสสาวะอย่างแรง สะระแหน่ยังช่วยเรื่องการย่อย ในด้านที่ช่วยละลายไขมัน ช่วงนี้เลยมีคนเอามาใช้ลดความอ้วนกันบ่อย ๆ
The plant is considered to haveantihypertensive properties. Primarily, the plant is cultivated for the production for bast fibre from the stem of the plant. The fibre may be used as a substitute for jute in making burlap. Hibiscus, specifically Roselle, has been used in folk medicine as a diuretic, mild laxative, and treatment for cardiac and nerve diseases and cancer. In Thailand, Roselle is drunk as a tea, believed to also reduce cholesterol.
Grà-jíeb-bpen-phûht-thêe-jàd-wâa-mee-sàp-pha-khun-nai-gaan-dtòrr-dtâan-kwam-dan-lûehd-sŏong    râehg-rêum-deum-thee-phûht-cha-níd-née-plòog-wái-phûeh-ao-gàag-yai-jàag-lam-dtôn    gàag-yai-thêe- wâa-née-àad-nam-maa-chái-thaen-bporr-thêe-ao-wái-thorr-phâa-gra-sòb    dòg-cha-baa-doy-cha-phó- grà-jíeb- chái-bpen-yaa-phúhn-bâan-ao-wái-khàb-bpàt-săa-wá    bpen-yaa-ra-baai-òrn-òrn-láe-chái-rág-săa-phaa-wá-hŭa-jai-yùd-dtên-láe-rôk-gìew-gàb-rá-bòb-pra-sàat-láe-má-reng    nai-pra-thêt-thai- grà-jíeb- nam-maa-dùhm-bàeb-chaa-chûeh-gan-wâa-lód-koh-lés-teu-rôn-dâi-dûay  
กระเจี๊ยบเป็นพืชที่จัดว่ามีสรรพคุณในการต่อต้านความดันเลือดสูง แรกเริ่มเดิมที พืชชนิดนี้ปลูกไว้เพื่อเอากากใยจากลำต้น กากใยที่ว่านี้อาจนำมาใช้แทนปอที่เอาไว้ทอผ้ากระสอบ ดอกชบา โดยเฉพาะกระเจี๊ยบใช้เป็นยาพื้นบ้านเอาไว้ขับปัสสาวะ เป็นยาระบายอ่อน ๆ และใช้รักษาภาวะหัวใจหยุดเต้นและโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและมะเร็งในประเทศไทย กระเจี๊ยบนำมาดื่มแบบชา เชื่อกันว่าลดคอเลสเตอรอลได้ด้วย

Vocabulary

Mint = sa-ra-nàeh/สะระแหน่
stomach ache = pùad-thóng/ปวดท้อง
chest pains = jèb-nâa-òg/เจ็บหน้าอก
alleviate = ban-thao/บรรเทา
Middle Ages = yúk-glaang/ยุคกลาง
whiten = tham-hâi-khăw/ทำให้ขาว
obesity =kwaam-ûan/ความอ้วน
antihypertensive = dtòrr-dtâan-kwam-dan-lûehd-sŏong/ต่อต้านความดันเลือดสูง
fibre = gàag-yai/กากใย
jute = bporr/ปอ
burlap = phâa-gra-sòb/ผ้ากระสอบ
Hibiscus = dòg-cha-baa/ดอกชบา
Roselle = grà-jíeb/กระเจี๊ยบ
folk medicine = yaa-phúhn-bâan/ยาพื้นบ้าน
mild laxative = yaa-ra-baai-òrn-òrn/ ยาระบายอ่อน ๆ
Cardiac = phaa-wá-hŭa-jai-yùd-dtên/ ภาวะหัวใจหยุดเต้น
nerve = gìew-gàb-rá-bòb-pra-sàat/ เกี่ยวกับระบบประสาท
cancer = má-reng/มะเร็ง

Khru May Thai Teacher @ Thailanguagehut