Skip to main content
Thai Phrases

Learn Thai Easy Phrases | วลีไทย

Learn Thai Easy Phrases

Wan-née-ao-rûehng-bao-bao-bòr-bòr-láew-gan-ná    maa-doo-tao-long-tháai-gan    chên    tham-mai-ná    a-rai-gan-já    bpai-mái    jà-wâa-ngai-là    pra-maan-née    an-née-khŏrr-bòrg-wâa-bpen-gan-ehng-yàang-lŭeh-chûeh    gôrr-bpen-gaan-chái-pa-săa-nai-mòo-khon-sa-nìt-sa-nŏm-gan   mâi-bpen-thaang-gaan-yàang-yîng-tàeh-bpen-gan-ehng

วันนี้เอาเรื่องเบา  ๆ เบาะ ๆ แล้วกันนะ มาดูตัวลงท้ายกัน เช่น ทำไมนะ อะไรกันจ๊ะ ไปมั๊ย จะว่าไงล่ะ ประมาณนี้ อันนี้ขอบอกว่าเป็นกันเองอย่างเหลือเชื่อ ก็เป็นการใช้ภาษาในหมู่คนสนิทสนมกัน ไม่เป็นทางการ(อย่างยิ่ง)แต่เป็นกันเอง

Today I think I am going to talk about some easy stuff. Let’s see the ending words such as “Why’s that?”, “What’s going on?”, “Wanna come?”, “What ya gonna say?”, etc. I can tell you that it is the way how we talk to our close friends or confidants or familiars or acquaintances showing our closeness. And that will be totally informal.

Mái (มั๊ย)= măi (ไหม) (we put at the end of questions which are required “yes/no” answers.)
năi(ไหน) = thêe-năi (ที่ไหน) means where

Thâa-khon-thai-phûhd-wâa-bpai-năi-maa-gôrr-maa-jàag-pra-yòhk-khun-bpai-thêe-năi-maa-khá/kráb    láew-thâa-thăm-wâa-tham-a-rai-gan-já-yàang-bpen-thaang-gaan-gôrr-kuh-pûag-khun-tham-a-rai-gan-yòo-khá/kráb    hàag-pûag-rao-gam-lang-jà-bpai-thêe-năi-sàg-hàeng-láew-òey-wâa-bpai-mái    gôrr-măai-kwam-wâa-rao-chuan-khun-hâi-bpai-dûay-gan    pra-yòhk-săehn-sù-phâap-gôrr-nâa-jà-bpen-khun-yàag-bpai-dûay-gan-măi-khá/kráb    ao-bpen-wâa-khon-thai-yîng-phûhd-yîng-sân    pró-rao-pra-yàt-kham-phûhd-jing-jing-rao-khêe-gìet-phûhd-tàang-hàag    ao-nâ-pa-săa-năi-gôrr-mŭehn-gan-mee-pa-săa-glùm-pa-săa-thìn-pa-săa-ta-làad    yohm-ráb-dtrong-dtrong-wâa-way-laa-wai-rûn-thai-phûhd-a-rai-baang-thee-gôrr-mâi-khâo-jai    láew-thêe-phûhd-gan-thúg-kham-bpen-kham-yàab-gôrr-mâi-khâo-jai-èeg-mŭehn-gan    Porr-gòhn-ná-láew-jeu-gan-mài

ถ้าคนไทยพูดว่า “ไปไหนมา” ก็มาจากประโยค “คุณไปที่ไหนมาคะ/ครับ” แล้วถ้าถามว่า “ทำอะไรกันจ๊ะ” อย่างเป็นทางการก็คือ “(พวก)คุณทำอะไรกันอยู่คะ/ครับ” หากพวกเรากำลังจะไปที่ไหนสักแห่งแล้วเอ่ยว่า “ไปมั๊ย” ก็หมายความว่าเราชวนคุณให้ไปด้วยกัน ประโยคแสนสุภาพก็น่าจะเป็น “คุณอยากไปด้วยกันไหมคะ/ครับ” เอาเป็นว่าคนไทยยิ่งพูดยิ่งสั้น เพราะเราประหยัดคำพูด (จริง ๆ เราขี้เกียจพูดต่างหาก) เอาน่ะภาษาไหนก็เหมือนกันมีภาษากลุ่ม ภาษาถิ่น ภาษาตลาด ยอมรับตรง ๆ ว่าเวลาวัยรุ่นไทยพูดอะไรบางทีก็ไม่เข้าใจ แล้วที่พูดกันทุกคำเป็นคำหยาบก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนกันพอก่อนนะ แล้วเจอกันใหม่

If Thai people say “Where’d ya go?”, actually it is “Where did you go, sir/maám?”. Then if they ask you “What ya doing?”, the polite one is “What are you doing sir/maám?” If we are going somewhere then say “Wanna come?”, it means we would like you to join us and the perfect sentence should be “Would you like to come with us sir/maám?” Let just say Thai people make it short just because we save some words (actually we are lazy to say the whole thing). Well, any languages are the same, there are dialect, colloquialism and slang. To be honest with you, I never get it when teenagers use slang. They use more slang than normal words. That’s enough for today. Till next time!!!

Kruu May Thai Teacher

If you want to learn Thai you are very welcome to stop by our website: www.thailanguagehut.com or follow us in Twitter or join us in Facebook.

Thai Language Teacher

Free Trial Thai lesson