Thai Vocabulary

Learn Thai Word Abbreviations | อักษรย่อ

By November 18, 2015March 15th, 2019No Comments

Learn Thai Word Abbreviations | อักษรย่อ  IMG_2040

Hello everyone, today you will learn Thai word abbreviations or in Thai we call it อักษรย่อ /àk-sͻ̌ͻn-yͻ̂ͻ/. There are some Thai word abbreviations that make you being confused. So, today I will take some common Thai word
abbreviations that you might often see and learn what it means.

 1. ก.        = กรัม /gram/                                                                     = gram
 2. กก.      = กิโลกรัม /gì-loo-gram/                                                   = kilogram
 3. กทม.   = กรุงเทพมหานครฯ /grung-têep-má-hǎa-ná-kͻͻn/      = Bangkok
 4. ครม.    = คณะรัฐมนตรี /ka-ná-rát-ta-mon-dtrii/                       = Council of Ministers
 5. จ.         = จังหวัด /jang-wàt/                                                          = province
 6. จนท.    = เจ้าหน้าที่ /jâo-nâa-tîi/                                                   = officer
 7. ซม.      = เซนติเมตร /sen-dtì-méet/                                             = centimeter
 8. ดร.       = ดอกเตอร์ /dͻ́ͻk-dtə̂ə/                                                     = Doctor (Dr.)
 9. ตร.       = ตำรวจ /dtam-rùat/                                                         = police
 10. ตร.กม. = ตารางกิโลเมตร /dtaa-raagn gì-loo-méet/                    = square kilometer
 11. ตร.ซม. = ตารางเซนติเมตร /dtaa-raang sen-dtì-méet/               = square centimeter
 12. ตร.ม.    = ตารางเมตร /dtaa-raang-méet/                                     = square meter
 13. ตร.ว.     = ตารางวา /dtaa-raang-waa/                                           = square wah
 14. ถ.          = ถนน /tà-nǒn/                                                                  = road, street
 15. น.          = นาฬิกา /naa-lí-gaa/                                                        = o’clock
 16. นร.        = นักเรียน /nák-rian/                                                          = student
 17. ผช.       = ผู้ชาย /pûu-chaai/                                                           = man
 18. ผญ.      = ผู้หญิง /pûu-yǐng/                                                            = woman
 19. ผจก.     = ผู้จัดการ /pûu-jàt-gaan/                                                  = manager
 20. พ.ศ.      = พุทธศักราช /pút-tá-sàk-gà-ràat/                                  = Buddhist Era
 21. ป.ล.      = ปัจฉิมลิขิต /bpàt-chǐm-lí-kìt/                                         = postscript (P.S.)
 22. มก.       = มิลลิกรัม /min-lí-gram/                                                    = milligram
 23. มล.       = มิลลิลิตร /min-lí-lít/                                                         = milliliter
 24. มม.       = มิลลิเมตร /min-lí-méet/                                                  = millimeter
 25. รร.         = โรงแรม /roong-rԑԑm/                                                      = hotel
 26. ว.ด.ป.    = วัน เดือน ปี /wan-dʉan-bpii/                                           = day, month, year
 27. สน.       = สถานีตำรวจนครบาล /sà-tǎa-nii-dtam-rùat ná-kͻͻn baan/ = police station
 28. หจก.     = ห้างหุ้นส่วนจำกัด /hâang-hûn-sùan-jam-gàt/                         = limited partnership
 29. ค.ศ       = คริสต์ศักราช /krít-dtà-sàk-gà-ràat/                                         = Christian Era
 30. ซ.         = ซอย /sͻͻi/                                                                                    = Soi
 31. โทร.     = โทรศัพท์ /too-rá-sàp/                                                                 = telephone (Tel.)
 32. ธ.         = ธนาคาร /tá-naa-kaan/                                                                = bank
 33. น.ส.     = นางสาว /naang-sǎao/                                                                  = Miss
 34. บ.        = บริษัท /bͻͻ-rí-sàt/                                                                        = company
 35. ฟ.        = ฟุต /fút/                                                                                         = foot (measurement)

Hope this can help you learn something

I have to say goodbye for now 🙂 and enjoy your day ka.

Fai
Thai Language Teacher