Paying bills in Thai language | Vocabulary&Phrases

By April 8, 2014Thai Vocabulary

How to Pay Your Bills and and

Learn Thai Vocabulary water bill

 use your Thai Language Skills

Want to learn how to pay bills in Thai language?

..then have a look at this Water bill example:

Vocabulary (คำศัพท์)

การประปานครหลวง /gaan-prà-bpaa ná-kɔɔn lǔang/ = Metropolitan Waterworks Authority

ใบแจ้งหนี้ /bai jɛ̂ɛng nîi/ = invoice

ค่าน้ำ /kâa náam/ = water charge

(น้ำ)ประปา /(náam-)bprà-bpaa/ = water supply, tap water

ใบเสร็จรับเงิน /bai sèt ráp ngən/ = receipt, bill

สาขา /sǎa-kǎa/ = Branch

โทร. /too/ = telephone, phone

เขต /kèet/ = Area, district

ทะเบียน /ta-bian/ = Register

ผู้ใช้ /pûu-chái/ = user

เลขที่แจ้งหนี้ /leek-tîi jɛ̂ɛng nîi/ = Invoice No.

วันที่แจ้งหนี้ /wan tîi jɛ̂ɛng nîi/ = Invoice Date

รหัส /rá-hàt/ = code

มาตร(วัดน้ำ) /mâat (wát-náam)/ = water meter

หน่วย /nùai/ = unit

ค่า /kâa/ = cost, value

น้ำดิบ /náam dìp/ = unboiled water, untreated water

ผลิต /pà-lìt/ = to manufacture, produce

ภาษีมูลค่าเพิ่ม /paa-sǐi muun-la-kâa pə̂əm/ = VAT

Phrases for Paying Bills

Now you will learn some useful phrases to help you pay your bills in Thai language.

Let’s see some examples:

ทั้งหมดราคาเท่าไร /táng mòt raa-kaa tâo-rài/ = How much is it all together?

คิดถูกไหม /kít tùuk mái/ = Is there a mistake in the bill?

ช่วยตรวจดูใหม่ /chûai dtrùat duu mài/ = Will you check it again?

ทอนเงินผิด /tɔɔn ngən pìt/ = You gave me the wrong change.

ขอใบเสร็จด้วย /kɔ̌ɔ bai-sèt dûai/ = A receipt, please.

มีที่แลกเงินไหม /mii tîi lɛ̂ɛk ngən mái/ = Is there a place to change money?

จ่ายเงินแล้ว /jàai ngəən lɛ́ɛo/ = I have already paid!

 

Now I’m broke! 

I hope you have learnt something new and that you have enjoyed this blog.

If you want to learn more about Thai Language or paying other bills :-), you are very welcome to learn with us or follow us in Twitter and Join us in Facebook.

By Prae
Thai Language teacher