Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai Vocabulary | Size Adjective

Learn Thai Size Adjectives8x8FT-Pink-Flowers-Tree-Tunnel-Floral-Floor-font-b-Garden-b-font-Love-Wedding-Custom-Photography

Hello! I hope everyone is fine na ka:) Today let’s learn more Thai adjective to describe about “size” of something or someone. There are some example sentences which you can apply using them ka. Enjoy!

Thai Phonetic English meaning

Example

ใหญ่

yài big, large

บ้านของเขาใหญ่

/bâan kͻ̌ͻng-káo yai/

His house is big.

มหาศาล

má-hǎa-sǎan colossal

เขามีเงินจำนวนมหาศาล

/káo mii ngən jam-nuan má-hǎa-sǎan/

He has a colossal amount of money.

อ้วน

ûan fat

ฉัน/ผมไม่อยากอ้วน

/chán,pǒm mâi yàak ûan/

I do not want to be fat.

ใหญ่โตมโหฬาร

yài-dtoo má-hǒo-laan gigantic

ทัชมาฮาลเป็นสุสานที่ใหญ่โตมโหฬารและสวยมาก

/tát-maa-haan bpen sù-sǎan tîi yài-dtoo má-hǒo-laan lԑ́ sǔai mâak/

The Taj Mahal is a gigantic and very beautiful mausoleum.

ยิ่งใหญ่

yîng-yài great

สมเด็จพระนเรศวรเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของไทย

/sǒm-dèt prá ná-ree-sǔan bpen gà-sàt tîi yîng-yài kͻ̌ͻng tai/

The king Naresuan was the great king of Thailand.

กว้างขวาง

yài-dtoo huge (area)

ปราสาทแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวาง

/bpraa-sàat hԑ̀ng níi mii pʉ́ʉn-tîi gwâang-kwǎang/

This castle has a huge area.

ใหญ่หลวง

yài-lǔang immense

การขายยาเสพติดสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้มนุษย์

/gaan-kǎai yaa-sèp-dtìt sâang bpan-hǎa yài-lǔang hâi má-nút/

Selling drugs make an immense problem to human beings.

นิดหน่อย

nít-nͻ̀i little

คุณควรใส่เกลือในแกงจืดนิดหน่อย มันจะช่วยให้แกงจืดของคุณอร่อยขึ้น

/kun kuan sài glʉa nai gԑԑng-jʉ̀ʉt nít-nͻ̀i, man jà chûai hâi gԑԑng-jʉ̀ʉt kͻ̌ͻng-kun à-rͻ̀i kʉ̂n/

You should put a little salt in your mild soup, it will help your soup to be more delicious.

ใหญ่เท่าช้างแมมมอธ

yài tâo cháang mԑm-mͻ́t mammoth

ถ้าคุณไม่อยากตัวใหญ่เท่าช้างแมมมอธ คุณควรกินให้น้อยลง

/tâa kum mâi yàak dtua yài-tâo-cháang-mԑm-mͻ́t, kun kuan gin hâi nͻ́ͻi-long/

If you do not want to have a mammoth size, you should eat less than before.

ขนาดยักษ์

kà-nàat-yák massive

บนภูเขาแห่งหนึ่งมีศิลาจารึกขนาดยักษ์ซึ่งอายุมากกว่าหนึ่งพันปี

/bon puu-kǎo hԑ̀ng nʉ̀ng mii sì-laa-jaa-rʉ́k kà-nàat-yák sʉ̂ng aa-yú mâak-gwàa nʉ̀ng-pan bpii/

On a mountain there is a massive stone inscription which is more than one thousand years old.

เล็กจิ๋ว

lék-jǐu miniature

แม่ซื้อบ้านของเล่นเล็กจิ๋วให้ลูกสาว

/mԑ̂ԑ sʉ́ʉ bâan kͻ̌ͻng-lên lék-jǐu hâi lûuk-sǎao/

Mother bought a miniature house toy for her daughter.

เล็กบอบบาง

lék bͻ̀ͻp-baang petite

เธอเป็นหญิงสาวร่างเล็กบอบบาง และดูอ่อนแอ

/təə bpen yǐng-sǎao râang-lék bͻ̀ͻp-baang lԑ́ duu ͻ̀ͻn-ԑԑ/

She is a petite young lady and she looks fragile.

เล็กนิดเดียว

lék-nít-diao puny เวลาเธออยู่กับแม่ เธอรู้สึกว่าตัวเธอเล็กนิดเดียว

/wee-laa yùu gàp mԑ̂ԑ, təə rúu-sʉ̀k wâa dtua-təə lék-nít-diao/

When she is with her mom, she feels like she is such a puny human.

ผอมกะหร่อง

pͻ̌ͻm-gà-rͻ̀ͻng scrawny

เด็กวัยรุ่นคนนั้นผอมกะหร่องเพราะติดยา

/dèk wai-rùn kon nán pͻ̌ͻm-gà-rͻ̀ͻng prͻ́ dtìt-yaa/

That teenager is scrawny because he is meth addicted.

เตี้ย

dtîa short

ตอนเขาอายุ 16 ปี เขาเริ่มเห็นว่าแม่เตี้ยกว่าเขา

dtͻͻn káo aa-yú 16 bbpii, káo rə̀əm hěn-wâa mԑ̂ԑ dtîa-gwàa káo/

When he was 16 years old, he started to see that his mother is shorter than him.

เล็ก

lék small

เสื้อตัวนี้เล็กเกินไปสำหรับผมครับ

/sʉ̂a dtua níi lék gəən-bpai sǎm-ràp pǒm kráp/

This shirt is too small for me.

สูง

sǔung tall

เขาสูง 180 เซนติเมตร

káo sǔung 180 sen-dtì-méet/

He is 180 centimeter tall.

เล็กกระจิ๊ด

lék-grà-jít teeny

An ant is teeny.

/mót dtua lék-grà-jít/

มดตัวเล็กกระจิ๊ด

กระจิ๊ตริด

grà-jít-rít tiny

เมื่อมองจากตึกชั้นที่ 30 เขาเห็นคนตัวเล็กกระจิ๊ดริดเดินไปมาบนถนน

/mʉ̂a mͻͻng jàak dtʉ̀k chán tîi 30, káo hěn kon dtua lék grà-jít-rít dəən bpai-maa bon tà-nǒn/

When he looks from the 30th floor of the building, he sees some tiny people walking on the street.

How was it ka? I hope you learn something from my blog and see you again next blog ka.

Fai
Thai Language Teacher