Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai Vocabulary | Home Appliance | เครื่องใช้ในบ้าน

Learn about Thai Home Appliances

Home Appliance Thai Vocabulary

Home Appliance Vocabulary will help you when you wish to purchase, check warranty, service or in some cases check if a hotel room has such items.

“Chán chuêh-waâ” which means “I believe” that nowadays people cannot live without home appliances.  They are like one part of our body   (muěn-bpen-suàn-neùng-kŏng-raâng-gaai  เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย).…without them we’ll feel like (roó-seùk-muěn-gàb-waâ   รู้สึกเหมือนกับว่า) something is missing or ‘àrai-baang-yaàng-haaĭ-bpai  อะไรบางอย่างหายไป

Home Appliance Thai Vocabulary

Air-conditioner            =          air / kruêng-bpràp-aa-gaàt    = แอร์   /เครื่องปรับอากาศ

Television/TV              =          toe-rá-tát / tee-wee                =โทรทัศน์ / ทีวี

DVD player                  =          kruêng-lên-dee-wee-dee        = เครื่องเล่นดีวีดี

Radio                          =          wíd-tá-yú                                 = วิทยุ

CD player                    =          kruêng-lên-see-dee                 =เครื่องเล่นซีดี

Computer                    =          kom-píw-dtoêr                        = คอมพิวเตอร์

Speaker                       =          lam-pohng                               = ลำโพง

Microphone                =          mai-kro-fohn                           = ไมโครโฟน

Adapter                       =          adáptôr / kruêng-bplaing-fai-faá       = อแด๊ปเตอร์ / เครื่องแปลงไฟฟ้า

MP3 player                 =          kruêng-lên-em-pee-saăm       = เครื่องเล่นเอ็มพีสาม

Digital camera            =          glông-taài-roôp-dí-ji-dtâwn    = กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

Video camera             =          glông-taài-wee-dee-oh           = กล้องถ่ายวีดีโอ

Cell phone                   =          toe-rá-sàp-meuh-teŭh            = โทรศัพท์มือถือ

Remote control           =          ree-mòhd                                = รีโมท

Refrigerator                =          dtoô-yen                                  = ตู้เย็น

Microwave                  =          dtao-mai-kro-waíb                  = เตาไมโครเวฟ

Gas cooker                  =          dtao-gaêd                                = เตาแก๊ส

Rice cooker                 =          môr-hŭng-kaaô                       = หม้อหุงข้าว

Electric kettle              =          grà-dtìk-nám-ráwn                 = กระติกน้ำร้อน

Washing machine       =          kruêng-sák-paâ                       = เครื่องซักผ้า

Electric fan                  =          pád-lom                                   = พัดลม

Electric iron                =          dtao-reêd                                = เตารีด

To turn on/ switch on  =          bpoèrd                                     = เปิด

To turn off/ switch off=          bpìd                                         = ปิด

To turn down               =          bao                                          = เบา

To turn up                   =          poêrm                                     = เพิ่ม

Service centre or ‘soŏn-bor-rí-gaan  ศูนย์บริการ

Not working/ not functioning= siă / maî-tam-ngaang             =เสีย / ไม่ทำงาน

Now when your home appliance equipment is not working you can send it back to the service center or ‘soŏn-bor-rí-gaan  ศูนย์บริการ’ to get it fixed or mended. To ask if it can be fixed you have to say ‘sâwm daî-maí? (ซ่อมได้มั้ย)’ which means ‘Can you fix it?’. If it can’t be fixed or mended (sâwm maî-daî  ซ่อมไม่ได้) then it is time to say ‘goodbye or laa-gàwn (ลาก่อน)’ to your equipment and buy a new one  or ‘seúh-maì ซื้อใหม่

Warranty?  Ráp-bprà-gan     รับประกัน

Usually when you buy home appliance equipment you will also get the warranty card or bai-ráp-bprà-gan (ใบรับประกัน) so that when your equipment has a problem or ‘mee-bpan-haă มีปัญหา’ you can get it fixed or mended for free. But when the warranty is expired or ‘mòhd-aa-yú หมดอายุ’ you will need to pay for the repair.

Where to buy?     Seúh teê-naĭ dee?      ชื้อที่ไหนดี

In Bangkok and big cities we usually go to the department stores or shopping malls (haâng-sàp-pá-sĭn-kaá ห้างสรรพสินค้า) there are many brands (yeê-hôr  ยี่ห้อ) and models (roôn  รุ่น) for you to select (luêrk เลือก) and you can be sure that you will not be cheated. When you have a problem with the merchandise that you buy you can bring it back or ‘ao-glàb-maa เอากลับมา’ to the department stores and they will send it to the service center for you.

Hope you will enjoy learning Thai kâ!!!

Kru Mulan