Skip to main content
Thai Phrases

Learn Thai :Thai phrases SURE/NOT SURE แน่ใจ/ไม่แน่ใจ

Sure or Not Sure in Thai | แน่ใจ/ไม่แน่ใจsure or not sure in Thai Language

Sawat dii kâ, in this blog we are going to learn  Thai online lesson about how to say “ SURE” and “NOT SURE”  in Thai. There are three ways to say  “ sure”, “surely”, or “ definitely”.

nɛɛ-jai/ nɛɛ -nɔɔn / nɛɛ- nɛɛ  – These  words are  translated  as “sure ”, “ certain”    or “ for  sure ”

 

1. Song-kran  bpii-níi chán ja bpai Chiang Mai tɔɔng sá-nùk nɛɛ  nɛɛ .

สงกรานต์ปีนี้ฉันจะไปเชียงใหม่ ต้องสนุกแน่ๆ

Songkran this year I will go to Chiangmai, it must be fun for sure.

2. wanníi káo maa sǎai nɛɛ-nɔɔn prɔ́-wâa rót dtìt.

วันนี้เขามาสายแน่นอนเพราะว่ารถติด

Today he comes late for sure because traffic is terrible.

NOT SURE = mâi nɛɛ / mâi nɛɛ-jai

 

As you already know how to say ” SURE” in Thai and now we are going to learn how to say  “ NOT SURE”  in Thai-  “mâi nɛɛ/ mâi nɛɛ-jai ”

1.pǒm  àat- jà  maa ìik  tɛ̀ɛ yang  mâi  nɛ̀ɛ-jai.

ผมอาจจะมาอีก แต่ยังไม่แน่ใจ

I might come again, but I’m not sure (yet)

2.Joe mâi nɛɛ jai wâa  Jane bpen pûu-yǐng rúu pûu-chaai

โจ ไม่แน่ใจว่าเจนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

Joe is not sure if Jane is a woman or a man.

 

I hope you enjoy practicing with our learning Thai online. Speak Thai is easy, isn’t it?

If you want to learn Thai you are very welcome to stop by our website: www.thailanguagehut.com or follow us on Twitter and Join us on Facebook.

Tik
Thai Language Teacher

Learn Thai ka now!