Skip to main content
Thai Phrases

Learn Thai: Phrases – ก็ได้ /gɔ̂ dâai/

Learn Thai: Phrases – ก็ได้ /gɔ̂ dâai/. This is Thai Phrase  “อะไรก็ได้ /à-rai gɔ̂ dâai/”, usually shortened  to “อะไร /à-rai/ ”  alone unless “ gɔ̂ ”  is

Come learn Thai Online with Thai Language Hut

Whatever or I do not mind “à-rai gɔ̂ɔ dâi”

needed at  the end of  the sentence  to describe how you feel about doing something  = “I do not mind”.

1. kun  jà  hâi  chán  tam à-rai gɔ̂ɔ dâi

คุณจะให้ฉันทำอะไรก็ได้

You can ask me to do anything

2. chán  chɔ̂ɔp  gin à-rai  gɔ̂ɔ dâi  tîi mâi  pét .

ฉันชอบกินอะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ด

I like to eat  anything  that isn’t hot.

3. gin  à-rai  gɔ̂ɔ  dâi  tîi  kun  yàak  gin.

กินอะไรก็ได้ ที่คุณอยากกิน

Eat whatever you want .

Wherever “ tîi-nǎi gɔ̂ɔ  dâi ”

“tîi-nǎi ” = “where”,  but when you use with, “gɔ̂ɔ  dâi ” =“tîi-nǎi gɔ̂ɔ  dâi”,  this means “anywhere”.

1. rao  pák  tîi-nǎi  gɔ̂ɔ dâi tîi yùu glâi chaai-hàat

เราพักที่ไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ชายหาด

We can stay anywhere that’s  near  the beach.

2. chán  bpai  gin kǎao  tîi-nǎi  gɔ̂ɔ dâi tîi mâi glai bɔɔ-rí-sàt.

ฉันไปกินข้าวที่ไหนก็ได้ที่ไม่ไกลบริษัท

I can go to eat anywhere that’s not too far from the office.

3. duan-nâa  chán  jà bpai tîi- nǎi gɔ̂ɔ dâi  prɔ́- wâa  mii  wan-yút.

เดือนหน้าฉันจะไปที่ไหนก็ได้ เพราะว่ามีวันหยุด

Next month I can go anywhere because I have holiday.

 

 

If you want to learn more about Thai Language with our Thai language school, you are very welcome stop by our website: https://www.thailanguagehut.com/learn-thai-online/or follow us in Twitter and Join us in Facebook.

 

 

               Tik

 

Thai Language teacher

 

Learn Thai online

Learn Thai OnlineLearn Thai with us Learn Thai Online with us