Thai Phrases

Learn Thai | Phrase | Not Any more

By July 9, 2011July 5th, 2018No Comments

Not Any moreThai Phrases

 

Sà-wàt-dii kâ. This blog we will learn the Thai phrase “not…any more”

The pattern in Thai is;

ไม่ /mâi/ + verb or adjective + แล้ว / lɛ́ɛw/

Example;

ฉันไม่อยากไปแล้ว /chán mâi yàak bpai lɛ́ɛw/

I do not want to go anymore.

เขาไม่อยากทำงานที่นั่นแล้ว /káo mâi yàak tam-ngaan tîi-nân lɛ́ɛw/

He does not want to work there anymore.

พวกเขาไม่ดื่มเหล้าแล้ว /pûak-káo mâi dùum lâo lɛ́ɛw/

They do not drink alcohol anymore.

เราไม่มีตังแล้ว /rao mâi mii dtang lɛ́ɛw/

We do not have money any more.

So now ภาษาไทยไม่ยากแล้ว /paa-sǎa thai mâi yâak lɛ́ɛw/ Thai language is not difficult anymore!

Hope you enjoy practicing Thai phrases.

 

Jang
Thai Language Teacher

Learn Thai ka now!