Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai: One Night on the Cruise… an Exercise to learn Thai

Chao Praya Princess Thai Exercise

This is a blog lesson about the Chao Praya Princess River Cruise a Thai language exercise to help you learn the Thai language for Intermediate and Advanced Thai language learners.

ขอเล่าเรื่องอะไรที่มันไม่เอาสาระหน่อยนะ ก็ผ่านมาไม่นานเท่าไหร่ จำได้ว่าเป็นคืนก่อนวันเกิด ได้มีโอกาสไปล่องเรือ กินลม ชมบรรยากาศ ไปตามลำน้ำเจ้าพระยา ก็ไม่ได้ไปกับคนรู้ใจที่ไหนหรอก แต่ไปกับเพื่อนสาวที่ทำงาน เรือที่ว่านี่เป็นเรือเจ้าพระยาพริ้นเซส บรรยากาศเสิศ อาหารอร่อย ดนตรีใช้ได้ ที่ดีกว่านั้นก็คงจะเป็นวิวสวย ๆ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนนั่นเอง ถ้าจะให้สุขสุด ๆ ก็อยากให้ใครคนนั้นมาดื่มด่ำบรรยากาศไปด้วยกัน ว่ามั๊ย

Khŏrr-lâo-rûehng-a-rai-thêe-man-mâi-ao-săa-rá-nòy-ná    gôrr-phàan-maa-mâi-naan-thâo-rài    jam-dâi-wâa-bpen-khuen-gòhn-wan-gèrd    dâi-mee-oo-gàat-bpai-lôhng-rueh   gin-lom    chom-ban-yaa-gàat    bpai-tam-lam-nám-jâw-phrá-yaa     gôrr-mâi-dâi-bpai-gàb-khon-rúh-jai-thêe-năi-ròrg    tàeh-bpai-gàb-phûehn-săw-thêe-tham-ngaan    rueh-thêe-wâa-nêe-bpen-rueh-jâw-phrá-yaa-prín-sêt    ban-raa-gàat-lêrt    aa-hăan-a-ròy    don-tree-chái-dâi    thee-dee-kwàa-nán- gôrr-khong-jà-bpen-wiw-sŭay- sŭay-sŏng-fàng-mâeh-nám-jâw-phrá-yaa-yaam-khâm-khuen-nân-ehng    thâa-jà-hâi-sùk-sùd-sùd- gôrr-yàag-hâi-krai-khon-nán-maa-dùem-dàm- ban-yaa-gàat-bpai-dûay-gan    wâa-mái 

Well, right now I would like to share some nonsense story with you. It was not long ago. It was the night before my birthday as I recalled.  I got a chance to go on a river cruise on the Chao Praya River. Just relax and enjoy the beautiful scenery along the Chao Praya River. No, I was not with my sweetheart or something but the office girl. The vessel is called “Chaopraya Princess”. Fantastic view, yummy dishes, nice music, even better I indulged in the fascinating beauty of the Chaopraya River at night. It would be a spectacular joy if I were with that someone sharing that moment.  Don’t you think?

ไปล่องเรือ /bpai-lôhng-rueh/ go on the cruise
ชมบรรยากาศ/chom-ban-yaa-gàat / enjoyed the scenery
ไปตามลำน้ำเจ้าพระยา / bpai-tam-lam-nám-jâw-phrá-yaa/ along the Chaopraya River
คนรู้ใจ /khon-rúh-jai/ my sweetheart
อาหารอร่อย/aa-hăan-a-ròy / yummy dishes

I hope you enjoyed my rambling Thai Exercise.

Khru May
Thai Teacher