Learn Thai: One Night on the Cruise… an Exercise to learn Thai

By July 26, 2009Thai Vocabulary

 

ขอเล่าเรื่องอะไรที่มันไม่เอาสาระหน่อยนะ ก็ผ่านมาไม่นานเท่าไหร่ จำได้ว่าเป็นคืนก่อนวันเกิด ได้มีโอกาสไปล่องเรือ กินลม ชมบรรยากาศ ไปตามลำน้ำเจ้าพระยา ก็ไม่ได้ไปกับคนรู้ใจที่ไหนหรอก แต่ไปกับเพื่อนสาวที่ทำงาน เรือที่ว่านี่เป็นเรือเจ้าพระยาพริ้นเซส บรรยากาศเสิศ อาหารอร่อย ดนตรีใช้ได้ ที่ดีกว่านั้นก็คงจะเป็นวิวสวย ๆ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนนั่นเอง ถ้าจะให้สุขสุด ๆ ก็อยากให้ใครคนนั้นมาดื่มด่ำบรรยากาศไปด้วยกัน ว่ามั๊ย

Khŏrr-lâo-rûehng-a-rai-thêe-man-mâi-ao-săa-rá-nòy-ná    gôrr-phàan-maa-mâi-naan-thâo-rài    jam-dâi-wâa-bpen-khuen-gòhn-wan-gèrd    dâi-mee-oo-gàat-bpai-lôhng-rueh   gin-lom    chom-ban-yaa-gàat    bpai-tam-lam-nám-jâw-phrá-yaa     gôrr-mâi-dâi-bpai-gàb-khon-rúh-jai-thêe-năi-ròrg    tàeh-bpai-gàb-phûehn-săw-thêe-tham-ngaan    rueh-thêe-wâa-nêe-bpen-rueh-jâw-phrá-yaa-prín-sêt    ban-raa-gàat-lêrt    aa-hăan-a-ròy    don-tree-chái-dâi    thee-dee-kwàa-nán- gôrr-khong-jà-bpen-wiw-sŭay- sŭay-sŏng-fàng-mâeh-nám-jâw-phrá-yaa-yaam-khâm-khuen-nân-ehng    thâa-jà-hâi-sùk-sùd-sùd- gôrr-yàag-hâi-krai-khon-nán-maa-dùem-dàm- ban-yaa-gàat-bpai-dûay-gan    wâa-mái 
 

Well, right now I would like to share some nonsense story with you. It was not long ago. It was the night before my birthday as I recalled.  I got a chance to go on the cruise. Just relaxed, enjoyed the scenery along the Chaopraya River. No, I was not with my sweetheart or something but the office girl. The vessel is called “Chaopraya Princess”. Fantastic view, yummy dishes, nice music, even better I indulged in the fastinating beauty of the Chaopraya River at night. It would be spectacular joy if I were with that someone sharing that moment.  Don’t you think?

ไปล่องเรือ
/bpai-lôhng-rueh/ go on the cruise
ชมบรรยากาศ/chom-ban-yaa-gàat /
enjoyed the scenery
ไปตามลำน้ำเจ้าพระยา / bpai-tam-lam-nám-jâw-phrá-yaa/ along the Chaopraya River

คนรู้ใจ /khon-rúh-jai/
my sweetheart
อาหารอร่อย/aa-hăan-a-ròy /
yummy dishes

Until then.

Khru May Thai Teacher
 
 If you want to learn Thai you are very welcome to stop by our website: www.thailanguagehut.com or follow us in Twitter and Join us in Facebook. Learn Thai ka now!

Learn Thai OnlineLearn Thai with us Learn Thai Online with us