Skip to main content
Thai Phrases

Learn Thai Phrases | Ever and Never เคย/ไม่เคย

Learn Thai Phrases | Ever and Never ‘kəəi’ and ‘mâi kəəi’ เคย/ไม่เคย

WDF_2256781

 

In this short online school lesson I want to explain the Thai Phrases Ever and Never, ‘kəəi’ and ‘mâi kəəi'(เคย/ไม่เคย)

“Have you ever…..?”, “I’ve never.”, and “I have (done something)” are formed with ‘kəəi’. Kəəi also means “used to” referring to something you once did habitually but don’t do anymore.

1.   I have. / I haven’t.  –  kəəi/ mâi kəəi

  • Chán kəəi hĕn hì-má (ฉันเคยเห็นหิมะ) = I’ve seen snow.
  • káo kəəi dtɛ̀ɛng-ngaan sǎam kráng lɛ́ɛo (เขาเคยแต่งงานสามครั้งแล้ว)  = He’s been married three times.
  • pîi sǎao kɔ̌ɔng-chán mâi kəəi rian paa-sǎa-jiin maa gɔ̀ɔn. (พี่สาวของฉันไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน) = My sister never studied Chinese before.
  • káo mâi kəəi bpai dtà-làat jà-dtù-jàk. (เขาไม่เคยไปตลาดจตุจักร) = She never been to Jatujak Market

2.   Used to – This is  also kəəi       

  • pîi chaai chán kəəi bpen dtàm-rùat tîi jang-wàt yá-laa. (พี่ชายฉันเคยเป็นตำรวจที่จังหวัดยะลา) = My older brother used to be a police at Yala province.
  • Linda kəəi sùup bù-rìi dtɛ̀ɛ dtɔɔn-níi lə̂ək lɛ́ɛo. (ลินดาเคยสูบบุหรี่แต่ตอนนี้เลิกแล้ว) = Linda used to smoke, but now she quit.
  • káo kəəi yùu tîi sù-kùm-wít sɔɔi sǎam-sìp-sǎam. (เขาเคยอยู่ที่สุขุมวิทซอย33) = He used to live at Sukhumvit soi 33

Welcome to Thai Language Hut School

If you want to learn Thai Language, you are very welcome stop by our school website: www.thailanguagehut.com or follow us in Twitter and Join us in Facebook.

 

By Tik

Thai Language teacher

Free Trial Thai lesson