สมน้ำหน้า | How to say, ‘It Serves You Right’ in Thai | Learn Thai Phrase

By December 13, 2012Speak Thai, Thai Phrases

Learn Thai idiom, serve you rightสมน้ำหน้า | It Serves You Right | Thai Idiom

สวัสดีค่ะ Hello everyone, How have you been doing?

Today I will teach you the Thai idiom  สมน้ำหน้า (sǒm-nám-nâa.), “Serve you right” or “In your face”.

For example

A: ฉันสอบตก (chán sɔ̀ɔp dtòk)

I failed my exam.

B: จริงเหรอ ทำไมล่ะ   (jing lɔ̌ɔ, tam-mai lâ?)

Really? Why?

A: เพราะว่าฉันไม่ได้อ่านหนังสือ (prɔ́-wâa chán mâi dâi àan nǎng-sʉ̌ʉ)

Because I didn’t read any books. (I didn’t study for the exam)

B: สมน้ำหน้า (sǒm-nám-nâa!)

It serves you right!

New Vocabulary

สำนวน /sǎm-nuan/ = idiom

สอบ /sͻ̀ͻp/ = to take a test

สอบตก /sͻ̀ͻp-dtòk/ = to fail the test

จริง /jing/ = true, real

เหรอ /rə̌ə/ = word used to end yes/no question

ทำไม /tam-mai/ = why?

ล่ะ /là/ = particle used at the end of a question

เพราะว่า /prͻ́-wâa/ = because

ไม่ได้ /mâi-dâai/ = did not

อ่าน /àan/ = to read

หนังสือ /nǎng-sʉ̌ʉ/ = book

หน้า /nâa/ =face

Anyway, this idiom is to be used carefully as this is a little rude, please be careful when you use it. ^_^

This should give you some basic knowledge of how to speak about your feelings. If you would like to learn more Thai we have over 450 blog lessons and 250 videos please have a look and like our content or comment on our blogs. You can follow our updates by liking our Facebook, LinkedIn, Twitter, PInterest or Twitter pages.

If you would like us to teach you then please contact us for a free lesson. There is further information on this site or use our online

I hope you found this lesson useful.

See you next time.

Jang
Thai Language Teacher