Skip to main content
Thai Phrases

Learn Thai | Adjective with Time Words

By February 19, 2011October 13th, 2021No Comments

Time Adjectives in Thai Time words adjectives

Hi, how did you like my last bog about the time words? Hope those words are useful for you:).

Today we will learn about the adjective with the time words

1. นี้ /níi/  = this

Ex. คืนนี้ฉันจะไปกินข้าวกับเพื่อน /kuun-níi chán jà bpai gin kâao gàp pûan/

= Tonight I will go to eat with friend.

 

2. ที่แล้ว or ก่อน /tîi-lɛ́ɛw/ or /gɔ̀ɔn/  = last, ago

Ex. ปีที่แล้วเขามาประเทศไทยคนเดียว  /bpii tîi-lɛ́ɛw káo maa bprà-têet Thai kon-diaw/

= Last year he came to Thailand alone.

 

 3. หน้า  /nâa/  =  next

Ex. อาทิตย์หน้าเขาจะไปเชียงใหม่  /aa-tít nâa káo jà bpai Chiang-mài/

= Next week he will go to Chiang Mai.

 

4. ทุก  /túk/  =  every

Ex. ฉันทำงานทุกวัน  /chán tam-ngaan túk wan/

= I work every day.

 

5. บาง  /baang/  =  some

Ex. เจนอาบน้ำบางวันเท่านั้น  /Jane àap-nám baang wan tâo-nán/

= Jane takes shower only some day.

 6. เมื่อเช้า (นี้)  /mʉ̂a cháo (níi) / = this morning

Ex. เมื่อเช้า(นี้)คุณตื่นกี่โมง /mʉ̂a cháo (níi) kun dtʉ̀ʉn gìi-moong/

= What time did you wake up this morning.

7. อีก / ìik / = more

Ex. อีกสองวันจะไปเชียงราย /ìik sͻ̌ͻng wan jà bpai chiang-raai/

=  I will go to Chiang Rai in two days.

8. หลัง / lǎng/ = after

Ex. วันนี้ฝนตกทั้งวัน เราไปสวนกันวันหลังเถอะ /wan-níi fǒn-dtòk táng-wan rao bpai sǔan gan wan-lǎng tə̀/

= Today it has been raining all day, let’s go to the park the day later.

9. เพิ่ง /pə̂əng/ = just 

Ex. ผมเพิ่งกินอาหารเช้าเสร็จ /pǒm pə̂əng gin aa-hǎan cháao sèt/

= I just finished my breakfast.

10. สาย /sǎai / = late

Ex. เขามาทำงานสายทุกวัน /káo maa tam-ngaan sǎai túk-wan/

= He comes to work late every day.

Chán yàak hâi kun rian paa-sǎa Thai túk wan (I want you to learn Thai every day)

Hope you enjoy learning Thai about the time word and adjectives 🙂

If you want to learn Thai Language, you are very welcome stop by our website: www.thailanguagehut.com or follow us in Twitter and Join us in Facebook.

Jang

Thai Language Teacher

Free Trial Thai lesson