Skip to main content
Thai Phrases

Learn Thai | Adjective with Time Words

Time Adjectives in Thai Time words adjectives

Hi, how did you like my last bog about the time words? Hope those words are useful for you:).

Today we will learn about the adjective with the time words

1. นี้ /níi/  = this

Ex. คืนนี้ฉันจะไปกินข้าวกับเพื่อน /kuun-níi chán jà bpai gin kâao gàp pûan/

= Tonight I will go to eat with friend.

 

2. ที่แล้ว or ก่อน /tîi-lɛ́ɛw/ or /gɔ̀ɔn/  = last, ago

Ex. ปีที่แล้วเขามาประเทศไทยคนเดียว  /bpii tîi-lɛ́ɛw káo maa bprà-têet Thai kon-diaw/

= Last year he came to Thailand alone.

 

 3. หน้า  /nâa/  =  next

Ex. อาทิตย์หน้าเขาจะไปเชียงใหม่  /aa-tít nâa káo jà bpai Chiang-mài/

= Next week he will go to Chiang Mai.

 

4. ทุก  /túk/  =  every

Ex. ฉันทำงานทุกวัน  /chán tam-ngaan túk wan/

= I work every day.

 

5. บาง  /baang/  =  some

Ex. เจนอาบน้ำบางวันเท่านั้น  /Jane àap-nám baang wan tâo-nán/

= Jane takes shower only some day.

 6. เมื่อเช้า (นี้)  /mʉ̂a cháo (níi) / = this morning

Ex. เมื่อเช้า(นี้)คุณตื่นกี่โมง /mʉ̂a cháo (níi) kun dtʉ̀ʉn gìi-moong/

= What time did you wake up this morning.

7. อีก / ìik / = more

Ex. อีกสองวันจะไปเชียงราย /ìik sͻ̌ͻng wan jà bpai chiang-raai/

=  I will go to Chiang Rai in two days.

8. หลัง / lǎng/ = after

Ex. วันนี้ฝนตกทั้งวัน เราไปสวนกันวันหลังเถอะ /wan-níi fǒn-dtòk táng-wan rao bpai sǔan gan wan-lǎng tə̀/

= Today it has been raining all day, let’s go to the park the day later.

9. เพิ่ง /pə̂əng/ = just 

Ex. ผมเพิ่งกินอาหารเช้าเสร็จ /pǒm pə̂əng gin aa-hǎan cháao sèt/

= I just finished my breakfast.

10. สาย /sǎai / = late

Ex. เขามาทำงานสายทุกวัน /káo maa tam-ngaan sǎai túk-wan/

= He comes to work late every day.

Chán yàak hâi kun rian paa-sǎa Thai túk wan (I want you to learn Thai every day)

Hope you enjoy learning Thai about the time word and adjectives 🙂

If you want to learn Thai Language, you are very welcome stop by our website: www.thailanguagehut.com or follow us in Twitter and Join us in Facebook.

Jang

Thai Language Teacher

Free Trial Thai lesson