Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Thai Folk Wisdom| Healing by Herbs

Herbs (สมุนไพร)| Thai Exercise

In this Thai Exercise you will learn about herbs that Thai people usually use in a remedy; Vocabulary and a short passage detailing 2 kinds of herbs which relate to health care.

Well, right now I am going to tell you about Mulberry!

…Are you ready? Let’s start:)

Mulberry Leaf (ใบหม่อน)

One of the most outstanding properties of the Mulberry leaf is to prevent sugars from entering into your bloodstream. A research group in Japan discovered that white mulberry leaves contain compounds that inhibit intestinal enzymes from passing sugars into the bloodstream. This inhibitor compound known as 1-deoxynojirimycin (DNJ), can only be extracted from the mulberry leaf. By preventing large amounts of monosaccharide from entering into circulation, Mulberry tea helps prevent and fight diabetes.

Through the same study, the Mulberry leaf has also been proven to increase insulin levels in the blood, which is yet another way Mulberry tea fights against diabetes. Laboratory tests show that ingesting foods high in cholesterol leads to a higher risk of developing Hyperlipemia. However, if the cholesterol foods are first blended with mulberry leaves before consumption, the rise of the cholesterol level in the blood is decreased to half the amount!

Khun-na-sŏm-bàt-an-dòht-dèn-khŏng-bai-mòn-gôrr-khue-pông-gan-nám-taan-khâo-sòo-grà-săeh-lûehd    klùm-nág-wí-jai-nai-yêe-pùn-khón-phórb-wâa    bai-mòn-sĕe-khăw-mee-sùan-prà-gòrb-thêe-koy-yáb-yáng-en-sai-nai-lam-sâi-mâi-hâi-sòng-phàan-nám-taan-bpai- sòo-grà-săeh-lûehd    sùan-prà-gòrb-thêe-bpen-tua-koy-yáb-yáng-née-mee-chûe-rîeg-ngâai-ngâai-wâa- dee-en-jay-sûeng-să-mâat-sà-gàd-dâi-jàag-bai-mòn-thâo-nán    doy-gaan-pông-gan-mor-noh-sáeg-khaa-rai-rŭe- săan-prà-gòrb-khaa-boh-hai-drèd-jam-pûag-nám-taan-jam-nuan-mà-hăa-săan-mâi-hâi- khâo-sòo-ra-bòp-lăi-wien-lo-hìd    chaa- bai-mòn-chûay- pông-gan-láe-tòrr-sôo-gàb-rôk-bao-wăan-èeg-dûay

jag-gaan-sùg-săa-rûeng-diew-gan-née- bai-mòn-dâi-ráb-gaan-phí-sòot-láew-wâa-phêum-ra-dàb-in-su-lin-nai- lûehd    jueng-bpen- èeg-thaang-thêe-rao-chái-chaa- bai-mòn- tòrr-sôo-gàb-rôk-bao-wăan-dâi    jag-phŏn-gaan-tót-long- jag-hông-làeb-sa-daeng-hâi-hĕn-wâa    gaan-gin-aa-hăan-thêe-mee-koh-lés-teu-rôn-sŏong-nam-bpai- sòo-kwaam-sìeng-thêe-jà-pát-ta-naa-bpai-bpen-rôk-khăi-man-nai-lûehd-sŏong    yang-rai-gôrr-taam-hàag-nam-aa-hăan-thêe-mee-koh-lés-teu-rôn-maa-pha-sŏm-gàb-bai-mòn-gòhn-bo-ri-phôk    ra-dàb- koh-lés-teu-rôn-nai-lûehd- gôrr-jà-lód-long-krûeng-nueng-thee-diew 

คุณสมบัติอันโด่ดเด่นของใบหม่อนก็คือป้องกันน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด กลุ่มนักวิจัยในญี่ปุ่นค้นพบว่า ใบหม่อนสีขาวมี ส่วนประกอบที่คอยยับยั้งเอนไซม์ในลำใส้ไม่ให้ส่งผ่านน้ำตาลไปสู่กระแสเลือด ส่วนประกอบที่เป็นตัวคอยยับยั้งนี้มีชื่อเรียกง่าย ๆ ว่า DNJ ซึ่งสามารถสกัดได้จากใบหม่อนเท่านั้น โดยการป้องกันมอโนแซ็กคาไรด์ หรือ สารประกอบคาร์โบไฮเดรดจำพวกน้ำตาล จำนวนมหาศาลไม่ให้เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต ชาใบหม่อนช่วยป้องกันและต่อสู้กับโรคเบาหวานอีกด้วย

จากการศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ ใบหม่อนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเพิ่มระดับอินซุลินในเลือด จึงเป็นอีกทางที่เราใช้ชาใบหม่อนต่อสู้กับโรคเบาหวานได้ จากผลการทดลองจากห้องแล็บแสดงให้เห็นว่า การกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็นโรคไขมันในเลือดสูง อย่างไรก็ตามหากนำอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมาผสมกับใบหม่อนก่อนบริโภค ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดก็จะลดลงครึ่งนึงทีเดียว

Chrysanthemum (ดอกเก็กฮวย)

Now we will get to know something about Chrysanthemum. Chrysanthemum tea has many purported medicinal uses, including an aid in recovery from influenza, acne and as a ó”cooling” herb. According to traditional Chinese medicine the ti-sane can aid in the prevention of sore throat and promote the reduction of fever. In Korea, it is known well for making people be more alert and is often used in waking themselves. In western herbal medicine, Chrysanthemum tea is drunk and used as a compress to treat circulatory disorders such as varicose veins and atherosclerosis.

Chrysanthemum flowers (Chrysanthemum morifolii), known as Ju Hua, have been used in Traditional Chinese Medicine for centuries. They are found in many ancient formulas. But simple chrysanthemum flower tea is also a very common beverage in China, as the Chinese take into account the health benefits of the food and drink they consume. Ju Hua is classified as a cool, acrid herb which is good for relieving the heat of the upper body-i.e. head and chest, being especially helpful for red, itchy eyes.

Chaa-dòg-gég-huay-mee-gaan-nam-maa-chái-nai-thaang-rág-săa-yòo-lăai-yàang    ruam-tháng-chûay-hâi-hăai-jàag-khâi-wàt-yài-sĭw    láe-thŭe-wâa-bpen-sa-mŭn-prai-yen    nai-thaang-gaan-phâet-phăehn-jeen    sa-mŭn-prai-née-săa-mâat-chûay-pông-gan-gaan-jèb-khorr-láe-lód-khâi    nai-kao-lĕe-bpen-thêe-rú-gan-dee-wâa-ao-maa-chái-phûeh-tham-hâi-khon-rúh-sùg-tùen-tua-láe-bòy-kráng-thêe-khăo-chái-tham-hâi-taa-sa-wàang    nai-thaang-gaan-phâet-thaang-ta-wan-tòk-chaa- dòg-gég-huay-chái-dùem-phûeh-bam-bàd-gaan-lăi-wien-lo-hìd-thêe-phìd-pa-ga-tì    aa-thí-rôk-sên- lûehd- pong-phong-láe-rôk-khăi-man-ùd-tan-nai-sên- lûehd

dòg-gég-huay-rŭeh-thêe-rîeg-gan-wâa-joo-hŭa    dâi-thùhg-nam-maa-chái-nai-wong-gaan-phâet-phăehn-jeen-maa-náb-sàt-ta-wát-láew    mee-sòot-bo-raan- thùhg-khón-phób- láew-mâag-maai    tàeh- chaa-dòg-gég-huay-tham-ma-daa-bpen-krûehng-dùem-phúen-phúen-thêe-hăa-dâi-nai-muehng-jeen    gôrr-chaw-jeen-chôb-thêe-jà-sài-jai-doo-laeh-sùk-kha-phâap-khŏng-pûag-khăo    chái-pra-yòt-jàag-aa-hăan-láe- krûehng-dùem-thêe-bo-ri-pôk-khâo-bpai    joo-hŭa-jàt-yòo-nai-sa-mŭn-prai-pra-phêt-yen    klìn-láe-rót-run-raehng-sûeng-dee-sam-ràb-gaan-lód-kwaam-róhn-khŏng-râang-gaai-sùan-bon    chên-hŭa-láe-nâa-òk    láe-dee-bpen-yàang-yîng-gàb-aa-gaan-taa-daehng-ra-kaai-kuehng

ชาดอกเก๊กฮวย มีการนำมาใช้ในทางรักษาอยู่หลายอย่าง รวมทั้งช่วยให้หายจากไข้หวัดใหญ่ สิว และถือว่าเป็นสมุนไพรเย็น ในทางการแพทย์แผน
จีน สมุนไพรนี้สามารถช่วยป้องกันการเจ็บคอและลดไข้ ในเกาหลี เป็นที่รู้กันดีว่าเอามาใช้เพื่อทำให้คนรู้สึกตื่นตัวและบ่อยครั้งที่เขาใช้ทำให้รู้สึกตาสว่าง ในทางการแพทย์ทางตะวันตก ชาดอกเก๊กฮวยใช้ดื่มเพื่อบำบัดการไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติ อาทิ โรคเส้นเลือดโป่งพอง และ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด

ดอกเก๊กฮวยหรือที่เรียกกันว่า “จู หัว” ได้ถูกนำมาใช้ในวงการแพทย์แผนจีนมานับศตวรรษแล้ว มีสูตรโบราณถูกค้นพบแล้วมากมาย แต่ชาดอกเก๊กฮวยธรรมดาเป็นเครื่องดื่มพื้น ๆ ที่หาได้ในเมืองจีน ก็ชาวจีนชอบที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพของพวกเขา ใช้ประโยชน์จากอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคเข้าไป จู หัว จัดอยู่ในสมุนไพรประเภทเย็น กลิ่นและรสรุนแรง ซึ่งดีสำหรับการลดความร้อนของร่างกายส่วนบน เช่น หัวและหน้าอก และดิเป็นอย่างยิ่งกับอาการตาแดงระคายเคือง

Vocabulary:

Mulberry = bai-mòhn/ใบหม่อน
outstanding = dòht-dèn/โดดเด่น
prevent = pông-gan/ป้องกัน
bloodstream = grà-săeh-lûehd/กระแสเลือด
circulation= ra-bòb-lăi-wien-lo-hìd/ระบบไหลเวียนโลหิต
fight = tòrr-sôo/ ต่อสู้
diabetes = rôk-bao-wăan/โรคเบาหวาน
increase= phêum-khûen/เพิ่มขึ้น
level= ra-dàb/ระดับ
cholesterol = koh-lés-teu-rôn/คอเลสเตอรอล
Hyperlipemia= rôk-khăi-man-nai-lûehd-sŏong/โรคไขมันในเลือดสูง
consumption = gaan-bo-ri-phôk/การบริโภค
decrease= lód-long/ลดลง
Chrysanthemum tea= Chaa-dòg-gég-huay/ชาดอกเก๊กฮวย
influenza= khâi-wàt-yài/ไข้หวัดใหญ่
Acne =  sĭw/สิว
recovery =  hăai-pùay/หายป่วย
Medicine= gaan-phâet/การแพทย์
century = sàt-ta-wát/ศตวรรษ
prevention= gaan-phông-gan/การป้องกัน
sore throat = kor-jèb/คอเจ็บ
reduction =  gaan- lód-long/การลดลง
fever = khâi/ไข้
alert= tùen-tua/ตื่นตัว
circulatory disorders = ra-bòb-gaan-lăi-wien-lo-hìd-thêe-phìd-pa-ga-tì/ระบบการไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติ
varicose veins = rôk-sên- lûehd- pong-phong/โรคเส้นเลือดโป่งพอง
atherosclerosis = rôk-khăi-man-ùd-tan-nai-sên- lûehd/โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด
common = tham-ma-daa-thûa-bpai-phúen-phúen/ธรรมดาทั่วไป พื้น ๆ
beverage = krûehng-dùem/เครื่องดื่ม
relieving = gaan-plòd-plòy/การปลล่อย
heat = kwaam-róhn/ความร้อน
head = hŭa/หัว
chest =nâa-òg/หน้าอก
***blood = lûehd rŭe lo-hìd/เลือด หรือ โลหิต

Khru May
Thai Language Teacher