Skip to main content
Thai Phrases

Immigration Office | Thai Phrases

Thai immigration office useful words and phrasesImmigration vocabulary get it right

Hi, today we will learn to speak some Thai language at the Immigration office. We hope this goes down well with the immigration officers.

Immigration Office  =  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  /sǎm-nák-ngaan dtrùat-kon-kâo-muang /

Immigration =  ต.ม.  /dtɔɔ mɔɔ/

I want to extend my visa  = ฉัน (ผม) ต้องการต่อวีซ่า  /chán (pǒm) dtɔ̂ɔng gaan dtɔ̀ɔ wii-sâa/

Officer  =  เจ้าหน้าที่   /jâo-nâa-tîi/

What documents do I need to submit?  = ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง /dtɔ̂ɔng dtriam èek-gà-sǎan à-rai bâang?/

Sorry I have urgent request need to extend visa for 15-30 days

= ขอโทษ (ค่ะ/ครับ) ฉัน (ผม) มีความจำเป็นด่วนที่ต้องขอต่อวีซ่า15-30วัน

/kɔ̌ɔ-tôot kâ (kráp) chán (pǒm) mii kwaam-jam- bpen dùan tîi dtɔ̂ɔng kɔ̌ɔ dtɔ̀ɔ wii-sâa 15-30 wan kâ (kráp)/

I had prepared it with me =  ฉันผมได้เตรียมมาด้วย  /chán (pǒm) dtriam maa dûay/

I don’t know if it’s okay = ไม่ทราบว่าใช้ได้ไหม (ค่ะ/ครับ)  /mâi sâap wâa chái dâi mái (ká/kráp)?/

Miss some documents  =  ยังขาดเอกสารบางอย่างอยู่(ค่ะ/ครับ) /yang kàat èek-gà-sǎan baang yàang yùu (kâ/kráp)/

Tomorrow you should come to hear the result in the afternoon =  พรุ่งนี้ควรมาฟังผลตอนบ่าย (ค่ะ/ครับ)

/prûng-níi kun kuan maa fang pǒn dtɔɔn-bàai (ká/kráp)?/

Visa has already approved  =  วีซ่าอนุมัติแล้ว /wii-sâa à-nú-mát lɛ́ɛw/

Hope you enjoy learning these Phrases. See you soon 🙂

Jang
Thai Language Teacher

Free Trial Thai lesson