Learn Thai Vocabulary | “Heart” or “Jai” in Several Interesting Words

By April 20, 2009Thai Vocabulary

“Heart” or “Jai” in Several Interesting Words

My students at my Thai Language School remarked that there are many words in Thai Language concerning the word “jai” and I heard a lot of my foreign friends say that Thai people are generous (kon-tai-mii-nám-jai/คนไทยมีน้ำใจ)or Thais are kind (kon-tai-jai-dii /คนไทยใจดี).

Here are some of Thai interesting words about “jai/ใจ”:

Thai

Phonetics English

Example Sentences

กินใจ

gin-jai to be impressive

บทกลอนนี้กินใจ

/bòt-glɔɔn níi gin-jai/

This poem is impressive.

จับใจ

jàb-jai to be catchy

ฉัน/ผมชอบดนตรีที่จับใจ

/chăn,pŏm chɔ̂ɔp don-dtrii-tîi-jàb-jai/

I like catchy music.

คับข้องใจ

káb-kɔ̂ɔg-jai  to be discontented

ทุกคนรู้สึกคับข้องใจ

/túk-kon rúu-sᵾ̀k káb-kɔ̂ɔg-jai/

Everyone feels discontented.

เคืองใจ

kᵾang-jai to be irritated

(in mind)

คำตอบของเธอทำให้เขาเคืองใจ

/kam-dtɔ̀ɔp kɔ̆ɔng-tәә tam-hâi káo /

Your answer irritated him.

จริงใจ

jing-jai to be sincere

เขาจริงใจ

/ Káo jing-jai/

He is sincere.

แค้นใจ

kɛ́ɛn-jai to be outraged

คนไทยส่วนใหญ่แค้นใจเพราะเหตุการณ์นั้น

/ kon-tai sùan-yài kɛ́ɛn-jai prɔ́ hèet-gaan nán/

Most of Thai people were outraged because of that incident.

ใจแคบ

jai-kɛ̂ɛp narrow-minded เธอใจแคบ

/ tәә jai-kɛ̂ɛp/

She is narrow-minded.

ใจต่ำ

jai-dtàm mean-spirited

มีคนใจต่ำอยู่ทุกหนทุกแห่งเสมอ

/ mii kon jai-dtàm yùu túk-hŏn-túk-hɛ̀ɛng sà-mә̆ә/

There are always mean-spirited people everywhere.

นอกใจ

nɔ̂ɔk-jai to cheat on someone

ผู้ชายคนนี้กำลังนอกใจภรรยาของเขาใช่ไหม

/ pûu-chaai kon-níi gam-lang nɔ̂ɔk-jai pan-rá-yaa kɔ̆ɔng-káo châi-mái/

Is this man cheating on his wife?

อ่อนอกอ่อนใจ

ɔ̀ɔn-òk-ɔ̀ɔn-jai utterly weary

ฉัน/ผมรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจ

 

/chán,pŏm rúu-sᵾ̀k ɔ̀ɔn-òk-ɔ̀ɔn-jai/

I feel utterly weary.

Well, I hope you get some ideas to express your feelings now!!!

Khru May

Thai Language Teacher

Thai Language School

Free Trial Thai lesson