Skip to main content
Thai Vocabulary

Learn Speak Thai: How to make a report at the Police Station

Reporting a problem to the police

Hi everybody,

Today we are going to learn, “How to make a report to the police.

Police Station สถานีตำรวจ

I lost………         ผมทำ……….หาย(chán/pǒm tam……….hǎai)

My………. was stolen.          ผมถูกขโมย……….(chán/pǒm tùuk kàmǒoy……….)

I left………. in a taxi.          ลืม………. ไว้ในแท็กซี่(chán/pǒm luum……….wái nai Taxi)

Whom should I infrom?          จะต้องไปแจ้งความที่ใคร(jà dtɔ̂ɔng bpai jâeng kwaam tîi krai)

May I have a copy of report?          ขอสำเนาใบแจ้งความได้ไหม(kɔ̌ɔ sam-nao bai jɛ̂ɛng kwaam dâi mái)

 

Vocabulary

police station          สถานีตำรวจ(sàtǎa-nii dtam-rûat)

policeman          ตำรวจ(dtam-rûat)

cash          เงินสด(ngen sòt)

precious metals          เครื่องเพชรพลอย(krûang pét plɔɔy)

passport          หนังสือเดินทาง(nǎng-sǔu dəən taang)

wallet          กระเป๋าเงิน(grà-bpǎo ngən)

 

*’chán’ is for female speaker / ‘pǒm’ is for male speaker and if you want to make it more polite. Don’t forget it to say “ค่ะ”(kâ), “คะ”(ká)/ “ครับ”(kráp) at the end:)

 

By Prae

Thai Language Teacher

Free Trial Thai lesson