Skip to main content
Thai Phrases

Thai Phrases | How to Ask Directions

By January 11, 2012July 6th, 2018No Comments

How to ask DirectionsUseful Thai Phrases made easy

in the Thai Language

Hi everyone,

If you want to get around in Thailand you will need some phrases to help find out where you are and where you are meant to be. In this online lesson we have some phrases about ‘How to ask directions’:

ขอโทษครับ ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ / kᴐ̌ᴐ tôot kráp chûai pǒm nᴐ̀i dâai mái kráp /

Excuse me, can you help me?

 

Place + อยู่ที่ไหนครับ / yùu tîi nǎi kráp / (Ex.  สถานีรถไฟอยู่ที่ไหนครับ /sà-tǎa-nii rót fai yùu tîi nǎi kráp/)

Where’s the …… ? (= Where’s the railway station?)

 

ผมต้องขึ้นรถสายอะไรครับ / pǒm dtᴐ̂ᴐng kún rót sǎai à-rai kráp /

What bus number should I take?

 

นี่ถนนอะไรครับ / nîi tà-nǒn à-rai kráp /

Which street is this?

 

ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ครับ / klai jàak tîi nîi tâo rài kráp /

How far from here?

 

อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ / yùu klai jàak tîi nîi mái kráp /

Is it far from here?

 

บอกทางให้หน่อยได้ไหมครับ / bᴐ̀ᴐk taang hâi nᴐ̀i dâai mái kráp /

Can you show me the way?

 

มันอยู่ทางขวามือครับ / man yùu taang kwǎa mʉʉ kráp /

It is on the right hand side.

 

ซอยที่สองทางซ้ายครับ / sɔɔi tîi sɔ̌ɔng taang sáai kráp/

The second on the left.

 

เลี้ยวขวาข้างหน้าครับ / líao kwǎa kâang-nâa kráp /

Next turning to the right.

 

ไปแท็กซี่เท่าไรครับ / bpai tɛ́k-sîi tâo-rài kráp /

How much by taxi?

 

Thank you for reading my blog and don’t forget! If you are a girl.

You should say ‘ká/kâ’ at the end instead of ‘kráp’ 🙂

 

Prae
Thai Language Teacher

Learn Thai ka now!