นวดไทย | Getting a perfect Thai Massage

By January 31, 2013Thai Phrases, Thai Vocabulary

นวดไทย

Learn Thai | Phrases & Vocabulary for the Massage Parlor

shiatsu  Thai Vocabulary

Hello everyone.

Do you like going to have massages?

Many people like to relax in a massage parlour. This is very popular for foreigners and Thai alike in Thailand. Massages in Thailand often are much less expensive than the same message service in Western countries. We know some female farang students that come to Thailand just for the massages.

In this blog, we will learn some useful Thai phrases and vocabulary that you can use at the massage parlour. In this blog, we will learn some useful Thai phrases and vocabulary that you can use at the massage parlour.

นวด /nûat/ = message

นวดไทย /nûat tai/= Thai massage

นวดเท้า /nûat táo/ = foot massage

นวดน้ำมัน /nûat nám-man/ = oil massage

อยากนวดไทย /yàak nûat tai/ = want to have Thai massage

อยากนวดเท้า /yàak nûat táo/ = want to have a foot massage

อยากนวดน้ำมัน /yàak nûat nám-man/= want to have an oil massage

ชั่วโมงละเท่าไร /chûa-moong lá tâo-rài/ = how much per hour?

เบาๆ หน่อย /bao-bao nɔ̀ɔi/ = softer

หนักๆ หน่อย /nàk-nàk nɔ̀ɔi/ = harder

เบาเกินไป /bao gǝǝn-bpai/ = too soft

หนักเกินไป /nàk gǝǝn bpai/ = to hard

เจ็บ /jèp/ = it hurts

Let’s Practice Speaking Thai!

A: สวัสดีครับ ที่นี่มีนวดแบบไหนบ้างครับ /sawatdii kráp tîinîi mii nûat bɛ̀ɛp nǎi bâang kráp/

Hello, what kind of message do you have?

B: สวัสดีค่ะ ที่นี่มีนวดไทย นวดน้ำมัน และก็นวดเท้าค่ะ /sawatdii kâ  tîinîi mii nûat tai nûat nám-man lɛ́ gɔ̂ɔ nûat táo kâ/

Hello, we have a Thai massage, oil massage and foot massage.

A: ผมอยากนวดไทยได้ไหมครับ /pǒm yàak nûat tai dâai mái kráp/

Could I take Thai massage?

B: ได้ค่ะ กี่ชั่วโมงคะ /dâay kâ gìi chûamoong ká/

Okay. How many hours?

A: ชั่วโมงละเท่าไหร่ครับ /chûamoong lá tâo-rài kráp/

How much for one hour?

B: ชั่วโมงละ 200 บาทค่ะ สองชั่วโมง 350 บาทค่ะ /chûamoong lá sͻ̌ͻng-rͻ́ͻy bàat, sͻ̌ͻng chûamoong sǎam-sͻ́ͻy-hâa-sìp bàat kâ/

One hour for 200 and 350 baht for two hours.

A: งั้นผมขอนวดสองชั่วโมงครับ /ngáan pǒm kͻ̌ͻ nûat sͻ̌ͻng chûamoong kráp/

So I will take two hours.

B: ได้ค่ะ รอสักครู่นะคะ /dâay kâ, rͻͻ-sák-krûu náká/

Okay, wait a moment, please.

———————————————————

B: เจ็บไหมคะ /jԑ̀p mái ká/

Is it hurt?

A: ไม่เจ็บครับ คุณช่วยนวดไหล่หนักๆ หน่อยครับ /mâi jèp kráp, chûay nͻ̂ͻt lài nàk nàk nͻ̀y kráp/

No, Could you massage harder on my shoulder?

B: ได้ค่ะ /dâay kâ/

Yes

A: แต่นวดตรงขาเบาๆ นะครับ /dtԑ̀ԑ nûat dtrong kǎa bao bao ná kráp/

But please do softly on the legs.

B: โอเคค่ะ /ok kâ/

Okay

A: ขอบคุณครับ /kͻ̀ͻp kun kráp/

Thank you

I hope you have learnt something new and that you have enjoyed this blog.


By Jang
Thai Language Teacher