Skip to main content
Thai Culture

Thai Culture | Constitution Day in Thailand | December 10th

Thai Cultural Event | Constitution |  Democracy Monument

Constitution Day Wan Rattha Thammanun

| วันรัฐธรรมนูญ

Constitution Day is an important Thai Cultural event. It celebrates the signing of the official constitution of Thailand by King Prajadhipok (Rama VII) on 10th December 1932. This was the first written constitution of Thailand and was ratified after the bloodless coup of 1932. The coup d’état was instigated by a small number of military and civilian people who changed the system of government in Thailand (then called Siam) from an absolute monarchy to a constitutional monarchy. It ended some 700 years of absolute rule of Thai Kings and 150 years of rule by the House of Chakri handing the power back to the Previously the Kings of Thailand ruled the Siamese nation within the laws of Dharmaśāstra or Hindu Law derived mainly from Indian tradition a ridged set of rules based on caste system with roles and responsibilities for all parties; but by the 1930’s The Thai monarchy was suffering from the effects of the world wide depression made worse by the previous king, King Rama VI who was a lavish spender and brought the country close to being bankrupt and change was needed. The constitution removed the Monarchy of all of its power, without actually abolishing the office itself. It started the process for enfranchisement of the Siam people. Thailand has had 25 general elections since 2011 interspersed by 16 military coups.

The day is a national holiday for government offices, schools and banks.

Constitution Day Vocabulary

วันรัฐธรรมนูญ /wan rát-tà-tam-ma-nuun/ = Constitution Day

1. รัฐธรรมนูญ /rát-tà-tam-ma-nuun/ = constitution

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม /rát-tà-tam-ma-nuun hԑ̀ԑng râat-chá-aa-naa-jàk sà-yǎam/ = The Constitution of The Kingdom of Siam

3. พุทธศักราช/พ.ศ. /pút-ta-sàk-gà-ràat or pͻͻ-sͻ̌ͻ/ = Buddhist era

4. ธันวาคม /tan-waa-kom/ = December

5. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย / rát-tà-tam-ma-nuun chà-bàp rԑ̂ԑk kͻ̌ͻng bprà-têet-tai/ = The first constitution of Thailand

6. การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ /gaan bprà-gàat chái rát-tà-tam-ma-nuun/ = promulgation of the constitution

7. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง /gaan-bplìan-bplԑԑng gaan-bpòk-krͻͻng/= changing of the regime

8. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ /rá-bͻ̀ͻp-sǒm-buu-rá-naa-yaa-sìt-tí-râat/= absolute monarchy

9. ระบอบประชาธิปไตย /rá-bͻ̀ͻp-bpà-chaa-tîp-bpà-dtai/ = democracyDemocracy Monument | 10th December

10. การปกครองแบบรัฐสภา /gaan-bpòk-krͻͻng bԑ̀ԑp rát-tà-sà-paa/ = Parliamentary rule

11. รัฐธรรมนูญชั่วคราว /rát-tà-tam-ma-nuun chûa-kraao/ = interim constitution

12. บัญญัติ /ban-yàt/ = legislate

13. คณะรัฐมนตรี /cha-ná rát-tà-mon-dtrii/ = cabinet, council of ministers

14. รัฐบาล /rát-tà-baan/ = government

15. การเมืองการปกครอง /gaan-mʉang-gaan-bpòk-krͻͻng/ = Politics and Governance

16. ปฏิรูป /bpà-dtì-rûup/ = to reform

17. ปฏิวัติ /bpà-dtì-wát/ = revolution

18. ไพร่ /prâi/ = peasant

19. ทาส /tâat/ = slave

20. ประชาชน /bprà-chaa-chon/ = residents

21. ประวัติศาสตร์ชาติไทย /bprà-wàt-sàat châat-tai/ = Thai history

22. การปฏิรูปการศึกษา /gaan-bpà-dtì-rûup-gaan-sʉ̀k-sǎa/ = educational reformation

23. การศึกษาตามแบบตะวันตก /gaan-sʉ̀k-sǎa dtaam-bԑ̀ԑp dtà-wan-dtòk/ = A study according to the west

24. ระบบราชการสมัยใหม่ /rá-bòp râat-cha-gaan sà-mǎi mài/ = modern bureaucracy

25. หน้าที่ /nâa-tîi/ = duty, function

26. อำนาจ /am-nâat/ = authority

27. เสรีในการแสดงความคิดเห็น /sěe-rii nai gaan sà-dԑԑng kwaam-kít-hěn/ = freedom in giving one’s opinion

28. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย /gaan-bpòk-krͻͻng rá-bòp jâao-kǔn-muun-naai/ = bureaucracy

29. สิทธิเสรีภาพ /sìt-tí sěe-rii-pâap/ = liberty and rights

30. ข้าราชการ /kâa-râat-cha-gaan/ = government official

31. มาตรา /mâat-dtraa/ = section, clause, provision

32. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน /sà-paa tîi bprʉ̀k-sǎa râat-cha-gaan pԑ̀ԑn-din/ = Council of State

33. สภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ /sà-paa tîi bprʉ̀k-sǎa sùan prá-ong/ = Privy Council

34. การจัดตั้ง /gaan-jàt-dtâng/ = setting up

35. กระทรวงแบบใหม่ /grà-suang-bԑ̀ԑp-mài/ = new type of ministry

36. จตุสดมภ์ /jà-dtù-sà-dom/ = the four ministries in the ancient government

37. ส่วนกลาง /sùan-glaang/ = central

38. การปกครองส่วนท้องถิ่น /gaan-bpòk-krͻͻng-sùan-tͻ́ͻng-tìn/ = municipal government

39. รัฐประหาร /rát-tà-bprà-hǎan/ = coup d’état

40. ภายใต้รัฐธรรมนูญ /paai-dtâai rát-tà-tam-ma-nuun/ = under the constitution

I hope you have learned something new from this Thai blog.

Kind regards

Kruu Fai
Thai Language Teacher