Category

Speak Thai

Learn Thai:Keep Smiling

By | Speak Thai | No Comments

ยิ้ม เข้า ไว้ ไม่ ว่า อะไร จะ เกิด ขึ้น ก็ ตาม  yím kâo wái mâi wâa à-rai jà gèrt kêun gôr dtaam  Keep smiling, no matter whatever will be happens. …

Read More

Speak Thai | How to Use Classifiers

By | Speak Thai | No Comments

How to Use Thai Classifiers It is a little strange how to use Thai noun classifiers in Thai Language such as “lêm/เล่ม” (a book = năng-sŭh-nùng-lêm/หนังสือหนึ่งเล่ม,or a notebook = sà-mùt-nóht-nùng-lêm/สมุดโน๊ตหนึ่งเล่ม,but…

Read More