Follow us on Facebook Follow us on Google+ Follow us on Twitter Connect with us on Linkedin View our Thai Language Videos on Youtube Connect with us via Skype
Call us now: +66 (0) 22 62 06 18
Learn Thai Word: Fun and Funny

Hi everybody! How was your Songkran days? I hope you had a blast.

In this learning Thai blog, we will learn Thai words for “Fun” and “Funny”.

Learn Thai word, fun, funny

1) “Fun” in Thai is /sà-nùk/. 

For example:

หนังเรื่องนี้สนุกมาก! /nǎng rᵾ̂ang níi sà-nùk mâak/

= This movie is very fun!

สงกรานต์ที่เชียงใหม่สนุกมาก /sǒng-graan tîi chiang-mài sà-nùk mâak/

= The Songkran festival in Chiangmai was very fun.

The word /sà-nùk/ can be “have fun” as well.

วันนี้ฉัน (ผม) สนุกจริงๆ /wan-níi chán (pǒm) sà-nùk jing-jing/

= I really have fun today.

2) “Funny” is /dtà-lòk/ 

For example:

หนังเรื่องนี้ตลกมาก คนดูหัวเราะมาตั้งแต่เริ่มต้น 

/nǎng rᵾ̂ang níi dtà-lòk mâak, kon-duu hǔa-rɔ́ maa dtâng-dtɛ̀ɛ rә̂әm-dtôn/

= This movie is very funny. Audiences have been laughing since the beginning.

รูปนี้ฉันดูตลก เห็นไหมว่าฉันกำลังอ้าปาก 

/rûup níi chán duu dtà-lòk, hěn mái wâa chán gam-lang âa bpàak/

= I look funny in this photo. See? My mouth is opening.

Hope this helps :) 

ขอให้สนุกนะคะ! /kɔ̌ɔ hâi sà-nùk ná ká/(wish you have fun!)

If you want to learn Thai Language, you are very welcome stop by our website: www.thailanguagehut.com or follow us in Twitter and Join us in Facebook.

Jang

Thai Language teacher

Learn Thai ka now!

Learn Thai OnlineLearn Thai with us Learn Thai Online with us

Request a free trial now

Top 25 Language Facebook Pages 2013

Gallery